Saturday, January 31, 2009

High lead levels reported in refugees

Read More...

60th Karen Revolution Day
President Speech on 60th Karen Revolution Day in Burmese

Read More...

Wednesday, January 28, 2009

Author jailed for insulting Thai king

Read More...

Friday, January 23, 2009

သံဃာ့မကိုဋ္ဖူ ့တာမိုက္အေၾကာင္း

ေကာဇာသကၠရဇ္ (၁၀၈၀) ျပၫ့္ႏွစ္ေလာက္၌ ဇြဲကပင္ေတာင္ရိပ္တြင္ကြန္းခိုသၫ့္ ဒံုးရင္းနယ္၌ မထင္မရွားေသာ

(ေနာင္တြင္ ေကာ့သံခါ)


Read More...

Saturday, January 17, 2009

Karen Revolution Day

Read More...

Thursday, January 15, 2009

အေရွ ့ပိုးကရင္ ဗုဒၶဘာသာျပန္ ့ပြါးျခင္း

အေရွ ့ပိုးကရင္ ဗုဒၶဘာသာအေပါင္းတို ့၏ ၾကည္ၫုိကိုးကြယ္ျခင္းခံရၿပီး၊ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္အရွင္အျဖစ္ ႏွလံုးသည္း

ပြတ္ထဲ၌ အစဥ္အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ၊ ပဠမရဟန္းေတာ္မွာ၊(ဖူ ့က်ာ္တာမိတ္) ဖူ ့က်ဳိက္တာမိုက္ ျဖစ္သည္။ အေရွ ့

ပိုးကရင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို ့အတြက္ ႀကီးျမတ္ေသာ ဂုဏ္အင္ႏွစ္ရပ္ကို စြမ္းေဆာင္ေပးခဲ့ေသာ ရဟန္းအေက်ာ္အေမာ္

ျဖစ္သည္။ ပဠမႀကီးမားေသာဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္မွာ ကရင္လူမ်ဳိးတို ့အား ရဟန္းေဘာင္သို ့၀င္ခြင့္ျပဳၿပီး ဗုဒၶဘာသာ၊သာ

သနာ့တာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရွိျခင္းႏွင့္ ဒုတိယႀကီးျမတ္သၫ့္ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္မွာ ဖူ ့က်ဳိက္တာမိုက္သည္ ေမွးမွိန္

ေနၿပီး တိမ္ျမဳပ္ ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးျဖစ္ေသာ၊ ေရွ ့ေဟာင္း အေရွ ့ပိုးကရင္စာေပကို ဒုတိယေခတ္အျဖစ္ ျပန္လည္ထုတ္

ေဖၚတည္ေဆာက္ယူႏုိင္ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ေလသည္ ။


ဖူ ့က်ဳိက္တာမိုက္သည္ အေရွ ့ပိုးကရင္ (ဖုဳံ) ဗုဒၶဘာသာစာဆိုအေက်ာ္၊ ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္စာေပအေၾကာင္းကြ်မ္းက်င္

သူကရင္လူမ်ဳိးထဲတြင္ ပဠမဦးဆံုးျမင့္ျမတ္သၫ့္ ရဟန္းေဘာင္သို ့၀င္ခြင့္ရရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ထူး၊ပုဂၢိဳလ္ျမတ္ ျဖစ္ေလသည္။

ဂ်ဳိင္းျမစ္။ေဟာင္သေရာျမစ္။လႈိင္းဘြဲျမစ္၊ဘားအံၿမိဳ ့နယ္ႏွင့္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ ့နယ္တို ့ ဆံုရာအရပ္တြင္ “ဂ်ဳိင္း” ဟု အမည္

တြင္ေသာ ရြာတရြာရွိပါသည္။ “ဂ်ဳိင္း” ရြာသည္ တေခတ္တခါက ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ၊ ရတနာသုံးပါးကိုရည္သန္၍ ဖူ ့

က်ဳိက္တာမိုက္သည္ ဗုဒၶဘာသာသာသနာ ထြန္းကားေစရန္ သာသနာျပဳေအာင္ေျမခ်ခဲ့သၫ့္ ေနရာျဖစ္ပါသည္။ “ဂ်ဳိင္း”

ရြာကေလး၏တည္ေနပံုမွာ ဒံုရင္းနယ္မွဒါယိကာမ်ား၊ေဒါနေတာင္တန္း ေတာင္ေၾကာတေလွ်ာက္တြင္ေနထိုင္ၾကေသာ ဒါ

ယိကာ၊ ဒါယိကာမမ်ား လာေရာက္ရလြယ္ကူေစၿပီး စခန္းဆံုရာ ဗဟိုအခ်က္အျခာက်ပါသည္။ သာသနာျပဳရန္ အသင့္

ေလွ်ာ္ဆံုးေသာအရပ္အျဖစ္ တည္ရွိေန၍ ဖူ ့က်ဳိက္တာမိုက္က သာသနာ့ေအာင္ေျမအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္သၫ့္သစ္ပင္ႀကီးမ်ား

မႈိင္းမႈိင္းၫိဳ ့ၫိဳ ့ အုပ္ဆိုင္းလွ်က္ရွိကာ ျမစ္ကမ္းနဖူးေပၚတြင္ ေမးတင္၍ ဉာဏ္ေတာ္(၁၂)ေတာင္ အျမင့္ရွိသၫ့္ ေစတီ

ေတာ္သံုးဆူကို ဖူးေတြ ့ႏုိင္ပါသည္။ ေစတီေတာ္သံုးဆူမွာ ဘုရား၊တရား၊သံဃာ ရတနာသုံးပါးကို ရည္ၫြန္း၍ တည္ထား

ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ေရွးက ေစတီေတာ္(၃)ဆူ၏ ပရ၀ုဏ္မ်က္ႏွာစာေရွ ့တြင္ ဆင္ရုပ္ထု(၃)ခု ရွိခဲ့ဘူးပါသည္။

သဘာ၀ပေယာဂျဖစ္သၫ့္ ျမစ္ကမ္းပါးေရတိုက္စားသည္တြင္ ကမ္းၿပိဳ၍ ဆင္ရုပ္ (၃)ရုပ္စလံုး ေရထဲသို ့ပါသြားသျဖင့္ ယ

ေန ့ထိုဆင္ရုပ္မ်ားကို မေတြ ့ျမင္ႏုိင္ေတာ့ပါ။ “ဂ်ဳိင္း”အရပ္သို ့ ဖူ ့က်ဳိက္တာမိုက္ကို ဆင္ျဖင့္ပင့္ေဆာင္လာခဲ့သၫ့္အထိမ္း

အမွတ္အျဖစ္ ဆင္ရုပ္ထားရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ႏွစ္ဧကခြဲခန္ ့ က်ယ္၀န္းသၫ့္ေျမေနရာအေပၚတြင္ ဖူ ့က်ဳိက္

တာမိုက္ သီတင္းသံုးခဲ့ေသာ တိုက္ေက်ာင္းတေဆာင္ႏွင့္ (ဘာလီပင္)ေခၚ နိဗၺာန္ေက်ာင္းရွိသည္ ။ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း

သာသနိက အေဆာက္အဦးမ်ားစြာရွိသည္ ။ အေတာင္(၈၀)ပတ္လည္ရွိၿပီး တိုင္ေပါင္း(၆၄)တိုင္ႏွင့္ ေခါင္(၃)ဆင့္ရွိေသာ

တိုက္ေက်ာင္းေပၚတြင္ေရွးက ဖူ ့က်ဳိက္တာမိုက္ေရးထားခဲ့သၫ့္ ေပစာမ်ား၊ဖူ ့က်ဳိက္တာမိုက္၏ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္း

မ်ားႏွင့္ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ားကို စနစ္တက် သိမ္းစည္းထားရွိသည္ ။ ထူးျခားသၫ့္အခ်က္တခုမွာ "သကၠရာဇ္ ၁၂၆၀

ျပၫ့္ႏွစ္ ၀ါဆိုလဆန္း(၁၄)ရက္ အဂၤ ါေန ့တြင္ ထုလုပ္လွဴဒါန္းသည္ဟု မြန္ဘာသာျဖင့္ကဗၺည္းထိုးထားေသာ အဆင့္(၇)

ဆင့္ပါ အျမင့္ဆယ္ေပခန္ ့ရွိေသာ တံခြန္တိုင္ပင္ျဖစ္ေပသည္ ။ သရက္ေတာရြာေန ဗိေႏၶာဆရာႀကီး ဦးမုန္၏ အလွဴဟု သိ

ရွိရပါသည္။ တံခြန္တိုင္၏တဆင့္စီတြင္ စေရြးကိုက္ပြတ္လံုးတို ့ျဖင့္ အရစ္ေဖၚထားကာ အဆင့္တိုင္းအရစ္တိုင္းတြင္ ဆင္

ရုပ္ျမင္းရုပ္၊ နတ္ရုပ္အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ပန္းႏြယ္ပန္းခက္မ်ားကို အႏုစိတ္လက္ရာျဖင့္ ထြင္ထုထားသည္။ တဆင့္စီစြတ္၍ ဆင့္

ထားေသာတံခြန္တိုင္မွာ သာမာန္တံခြန္တိုင္ႏွင့္မတူဘဲ ျခားနားေနပါသည္ ။ ေက်ာင္း၀င္းထဲတြင္ အျခားသာႆနိက အ

ေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ ဉာဏ္ေတာ္(၁၇)ေတာင္ရွိေသာ ေစတီေတာ္တဆူလည္းရွိေသးသည္။ ေက်ာင္း၀င္းေတာင္ဘက္ အ

ေရွ ့တြင္ အုဋ္ဖိနပ္ခံုေလးေတာင္၊ ေက်ာက္တိုင္(၆)ေတာင္ႏွင့္ (၅)ေတာင္တမိုက္အရပ္ေတာ္ရွိသၫ့္ ဖူ ့က်ဳိက္တာမိုုက္ရုပ္

ထုရွိပါသည္။ ဖူ ့က်ဳိက္တာမိုက္အထိမ္းအမွတ္အျဖင့္ ေက်ာက္တိုင္စိုက္ထူထားျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ အင္း၀ဘုရင္မွ ခ်ီးျမႇင့္

ဆက္ကပ္ခဲ့သည္ဆိုေသာ "ရာဇဂုရု"တံဆိပ္ေတာ္ ေရႊျပားမွာမူ ဖူ ့က်ဳိက္တာမိုက္၏ အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားထဲတြင္ မ

ေတြ ့ႏုိင္ေတာ့ပါ။ ၎ေရႊျပားလိပ္ကို အရည္က်ဳိၿပီး ဓမၼဓရယ္ ပုဂၢဳိလ္တဦးက ဖ်က္ဆီးသြားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။


ႏိုင္ငံသစ္သုေတသနစာေဆာင္အမွတ္(၄) မွ ျပန္လည္ တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Read More...